Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

PU'BLICATIE in het vorenflaande Rapport vermeld.

6ELYKHEID, VRÏHEID, BROEDERSCHAP.

De Provifionele Reprefentanten des Volks van Zeeland , allen den genen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saint! doen te weten: dat, na het fluiten der Capitulatie op den 3 der horige maand, tusfchen de Gecommitteerden dezer Provincie en den Franfchen Generaal Michaud, by Ons ten volgenden dage aangenomen en geapprobeerd, en by welke Capitulatie gerefereerd is tot de Proclamatie, door de Repra:fentanten der Franfche Natie, den 21 Januari dezes Jaars uitgegeven en diélerende onder anderen: dat het Bataaffche Volk, gebruik makende van zyne Souverainitcit, alleen de wyze van deszelfs Gouvernement zal mogen veranderen of matigen, binnen alle de refpeótive Steden dezer Provincie, aanmerkelyke veranderingen in het beftuur door het Volk gemaakt zyn, en daar door aanleiding gegeven tot veele gewichtige befluiten ter bevestiging of herftel der Vryheid en Rechten des Volks.

En daar Wy overtuigd zyn, dat het vertrouwen der Ingezetenen en vooral het zelve wel te verdienen, het grootfte voorrecht is van hen, die de moeilyke taak van het publicq beftuur is opgedragen, hebben Wy gemeend, in naarvolging van andere Provinciën en c 3 ter

Sluiten