Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff3* Charles Alexander de Moy,

Men weet boven dien dat de wering van den zondag en afloere Christelyke feesten zyn ingcfreld, om ons de grootfte geheimen van den Godsdienst te herrinneren en ons geloof in Christus niet te doen verminderen (*)

Doch de afgèmeene vyand van 'tmenschelyk geflacht, die in de verwaande wysgeeren onzer eeuw zyne yverigfte dienaaren heeft, vindt dus in tegendeel geen gefchikter middel om alle denkbeelden van God en Godsdicnft te vernietigen dan om zulke dagen die ten dien einde hoofdzaakelyk zo wei als tot noodwendige rust van allen flaaffelyken arbeid zyn vastgefteld, in vergetelheid te brengen. Het is daarom dat onze Schryver ender voorwendfel, dat door de al te fchielyhe herhaaling der zon- dagen de rustdagen te zeer zouden vermeenigvuldigd'wordenhet getal derzelver poogt te verminderen en vast te /lellen, op de de voornaam/te en fle-rkst onderfcheidene fchynperken van de maan om alzo by de vernietiging van den Godsdienst teffens allen geheugen te vernietigen van dien dag, die daar aan byzonder was toegewyd.

Overal in dit werk ontdekken zich de afgrysfelyMe gevoelens die ons dc billykfle verachting voor den Scbn ver inboezemen „Hoe!zegt hy elders, zouden wy nog even dom zyn als onze voor.vaado.rs, om in onze laatfle ogenblikken, boven denreemryken eernaam van burger, dien van een gevader, een lid van dit of dat gcestelyk broederfchap, te verkiezen ? zouden wy onzinnig genoeg zyn, ons by ons fkrven, te bekleeden met den fchyn eens Jyfeigenen van eene kerk, van zulkofrtó een tempel?" lladz.65.

Tel-.

Judaeis impcravit fupremum Ntimen, ut fegregarent a caeteris diebus diem feptimum, cumque deftinarent culttii divino: ut fi Dei oblivio forte obrepferit, ramen invitis tandem ex ipfo die, quo quietem capiunt, in memon'am revocatur & redigatur, qui omnia feeit & die feptimo requievit. Procopius. in Gen. Cap. 2.

f *) Ne inordinata congregatio populi fidem minueret in Chn'slö. Hieronim. in Caput quartum ad Galatas,

Sluiten