Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ROOMSCIIE KERK.

239'

Hef geen zy aen zich zelve wel betreet,

Daer na aen 't kint 't welck hangende aen de tippen

Van moeders borst, zoo gratigh met zyn lippen

Haer, onder 't hart, de melck van 't harte treckt,

Uit deze bron , die altyt fpringt en leekt:

Eu is het zogh geen bloet, om 's menfchen kranckheit

Ontaert van verf? en meteen zuivre blancknéit

Vermomt? aldus behaeght dit voetzei elck :

De vrucht drinckt bloet, dat voert de naem van melck:

En kan Natuur, voor 't lyf, dit wonder wereken,

Zou Godrs gena 'dan niet de zielen ftereken,

Door wonderdaön, waar van zy overvloeit?

Vondel. Altaergeheimenifien , i. Boek bladz. 41. en 42.

„Het woord Transubstantiat.ie word by de aloude kerkelyke Hiftoriefchryvers niet gevonden ( * )", zegt onze fchryver. Wy hebben altyd gemeend, dat men eerst zaaken hadt, vóór dat er gefchikte woorden en benaamingen waren om ze uit te drukken. Het is in de tweede plaats aanmerkelyk, dat de fchryver zich alleen bepaalt tot de kerkelyke Hiftoriefchryvers, zonder van de oude Leeraars der kerke te fpreeken. Ten derden werkt de fchryver hier de Socinianen fterkin de hand ; deze zouc4en op hunne beurt dusdanig kunnen argument eer en : Het woord Consubstantiai. is wordt vóór het Concilie van Niceën, welks geloofsbelydenis door den Heer de Beaufort is aangenoomen (t), niet gevonden ; wat zou de Heer de Beaufort den Socinianen hier op antwoorden? Hop zouden het de proteftanten doch ftell'en wanneer men uit het niet gebruik der woorden, de niet befiaanbaarheid der zaaken moest vastftellen ? By voorbeeld: Er zyn in 't Nieuiv verbond geene Sacramenten ingefleld, om dat het woard Sacrament in

de

C*) Bladz. 27.

(t) Eerfte Huofdjlak bladz. 3. en 4.

Sluiten