is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. M. Saïler, voos. zieken en hunne vrienden, 449.

gen en avond Gebeden. Hl. Het gebed des Heere voor Zieken* IV. Betrachtingen over het eerfte en Iaatfte artikel des Geloofs; Ik geloof in God den Vader — en — het eeuwig Leven. V. Evangeiie voor de Zieken of troosdyke woorden uit den mond van Jefus. VI. Oefeningen der Zieken volgens voorbeelden uit de H. Schrift. VII. Verwekking van den geftorven L a z a r u s tot het leven, een troostlyk verhaal voor eenen doodlyken Zieken, VIII, Gerustftelling eens vroomen Christen. IX. Veréénigïng van onzen wil met den wil des Heere. X. Oefening in de Iaatfte dagen der ziekte. XI. Op Biecht-en-Communie-dag, en by het ontfangen van den H. Olie. XII. Voorbeelden hoe men zich tot fterven moet voorbereiden, in S 1 meön, Christus, Stephanus, Ignatius den Martelaar en Poly~ OArpus. XIII. Op den fterf,en XIV. op den begraafnis- dag, en XV. Grondltellingen voorde Vrienden der overledenen.

Wy zullen, kortheids-halven, flechts eenige woorden uit het IX, Art, aanvoeren,

Jk wil my door den wille Gods laaten leiden" 1 ) ,, Want hy is de wil der hoogfte Wysheid. — Ik weet „ niet wat my dienftig zy; derhalven is het billyk dat ik my „ door anderen laat leiden; en waarom dan niet door dcuwys„ ten van allen ?"

Ik wil my door den wille Gods laaten leiden".

3) „ Want hy is de wil der hoogfte Liefde. ~ God, kan „ hy zyne fchikkingen, niet dan myn eigen waar en eeuwig „ welzyn willen ; waarom zou ik my dan niet door zyne Helde

laaten leiden?"

„ Ik wil my door den wille Gods laaten leiden"

3 Want hy is de wil der hoogfte Macht. — Wanneer ik „ niet vrywilüg, uit eigen verkiezing, de ftem der vaderlyke„ roepende Almacht volge , zo moet ik gedwongen de recht-

vaardige (tranende Almacht v61gen, dewyl ik toch zyne mach?

niet kan wederftaan".

„ Ik wil my door den wille Gods laaten leiden".

4) „ Want hy is het voorbeeld, naar het welk alle waar*„ lyk deugdfaame Menfchen hebben geleefd, en door weikeu

j> na