Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAIA LV: VERS i. 3

tweede , vs. van 't LUI Cap. wederlegd hébben.

Zelfs de Joden ftemmen hier in met ons overeen, in zoo verre, dat zij dit Cap. t'huis brengen op de eerfte tijden van Juinnen. Mesfias, dien zij nog verwagte'n. i

2. Meer bedenking valt 'er Over de [prekers, welke in dit Hoofdituk voorkomen, 't Is bekend, dat in den Dichterlijken en Proph'etifchen ftijl, dikwijls verfcheidene perfonen bij beurten fprekende ingevoerd worden. Ingevolge hier van meent men ook in dit Hoofdituk vecfcheidene perfonen aan te treffen i die als bij beurtwisfeling fpreken. Sommige brengen een gedeelte van dit Hoofdituk tot God, een gedeelte tot de Gelovigen, of de Leeraars der Euangelie- kerk , een gedeelte tot den Propheet ; als zoo vele fprekende perfonen, 'hier' voorkomende : j^ fommige meenen nog'onderfcheide^ ner, in fommige gedeelten den Vader, in fommigé den Mesfias, als fpreker aan te moeten merken. —. Ik kan niét zien dat wij hief een beurtwisfeling van fprekende perfonen behoeven te onderlléllen; 'alles laat zig zeer eenvoudig 'eri Tiatüurlijk brengen toe één perfoon; mids men" het 6 en 7 vs. aanmerke als een verhaal- of rede , welke die pérfoon in den mond legt der genen van welke hij in 't voorige vs. gefproken had; waar onder dan hier, gelijk meermaals, het woord zeggende/of'gij zult zeggen \ verftaan moet worden ; op deze wijs; Ziet gij A ö zult

Sluiten