Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. ai3

wanneer hij noodzaaklijk telkens , of hij gezond of ziek is, uitrijden moet om het middaggebed te yerrïgten. Thans worden er gemeenlijk flegts para, die men met zilveren duivers kan vergelijken , ook wel vijf-, en misfchien tienduiversdukken , doch ongemeen dun, gedrooid. Voor dezen, inzonderheid ten tijde van fultan ahhmed LIL , werden , om de andere reis , gouden en zilveren ftukken geld gedrooid: ja de milddadige grootvizir ierahim pascha, fchoonzoon van den gemelden keizer , onder wien de Turkfche boekdrukkerij hier opgerigt Werd , plagt altijd , zo dikwijls als hij uitreed , eene ménigte geld, zo wel gouden als zilveren ftukken, te laten ftrooijen: hij zelf ftrooide heele en halve dukaaten en zechi* lien ; na hem kwam zijn eigen khazinedar , die zilver geld, groote en kleine ftukken, ftrooide ; en dit zo dik* wijls als hij uitreed en zig aan het volk vertoonde : des* niettégenftaande had hij in het bekende oproer in het jaar 1730 zulk een treurig einde.

Dit Beiramfeest, hetwelk nu op den Ramazan volgt 3 duurt drie dagen , doch zó , dat het openlijk gebed des keizers en de plegtige togt alleen op den eerften dag gefchied. Egter worden op alle drie de dagen, op elkea driemaal, de kanonnen gelost; des morgens tusfchen zonueöpgang en den middag, ten einde de viering #ihet feest te herinneren; want op dien tijd is geen algemeen biduur, gelijk op de beide volgenden, dan des middags, jna het gehouden middagsbidüur, en eindelijk midden tusfchen den middag en zonneöndergang, welkeikindiheet* alsdan is het ook bidüur. Het behaagt den Turken egter ? het feest verfcheiden dagen aan een te vieren p hoeP 2

Sluiten