Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sao REIZE DOOR EUROPA

kundige kaarten der Hanaurche en Kasfelfche landen; aftékemngen en plans van vestingen e. z. v. : alles van de eigen hard des prinsfen. Verder toonde hij ons verfcheiden door hem zeiven met veel juistheid gemaakte krijgswerktuigen der ouden naar de' werken van polybius en den ridder folard , als een Artes, catapulta, balista e. z. v. Thans arbeid hij aan de gefchiedenis van Hanau. Hij heeft ook met eigen hand eene befchrijving van zijne verzameling van hédendaagfche zilveren gedenkpenningen opgefteld, die zeer net gefchréven is, en 16 of 20 kleine folio deelen uitmaakt. — Met één woord, deze vorst is nooit zonder bézigheid: zelfs als hij zijnen tijd met draaijen flijt, is de heer wegener. er tégenwoordig en leest voor hem. Hij laat geen oogenblik van den dag verloren gaan: hij ftaat zeer vroeg op, des zomers te 4 of 5 uur; te 6 uur gaat hij naar de parade, want hij is een groot liefhebber van het krijgswézen ; het overige gedeelte van de i vooimid lag word bijna geheel op de boekerij geflétenj de étenstijd is ook zeer juist bepaald; des namiddags doet hij eene kl'ine wandeling, en daarop gaat hij weêr bij zijne boeken; Hij tragt goed te doen, waar hij maar kan; is fpmkza irn, beleeld en gemeenzaam; fpreekt met zijne onderdianen met die vriendeijkheid, welke eene fchoone ziel aanduid, fch< on bij tot hiertoe nog niet, naar het voorbeeld van den koning van Zweeden en den markgraave van Baden , eenen zékeren dag in de week tot eenen openbaaren toegang bepaald heeft.

Den %cAea van grasmaand waren wij op de tékenakadémie, die zédert één jaar gefligt is. De heer gallien van Parijs, die hoogleeraar bij dezelve is, toonde ons de zaal

Sluiten