is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 429

veel overeenkomst met onzen gottschai.k walleiuus. Hij fpreekt geen Fransch; maar zeer goed Latijn.

Den 9^» van wintermaand gaf de heer hoogleeraar van der. mersch mij verfcheiden berigten van de gezindheden, of fekten, die hier zijn, en waarvan men er négen of tien telt. De heerfchende godsdienst is egter van ouds .af de hervormde (Calvijnfche). Men gelooft hier volkomen htt onbepaald belluit van god omtrent de zaligheid der menfehen, en dat Christus alleen voor de uitverkorenen geléden heef). Niemant kan tot een ampt in den ltaat komen, indien hij deze leer niet openlijk belijd. De veelerlei andere gezindheden worden hier meer door eene fiaatkundige, dan door eene kerklijke, verdraagzaamheid geduld. De hoogleeraar van der marck, te Groningen, verloor zijn ampt (///ƒ), en een geestlijke nabij den Haag word nog vervolgd (mmmm), beiden uit hoofde van eene te vrije denkwijze. Een Italiaan, de heer gaudio van Napels , zit in de gevangnis, wijl hij tégen de geestlijkheid gefchréven heeft: hij is tot eene dertigjaarige gevangnis veroordeeld; vcor dezen heeft hij te Göttingen als lektor gedaan, heeft ook over iioratius (nnttti) gefchréven : doch men zegt, dat zijne hersfenen eenigzins beroerd zijn.

(Uil) De Heer van der Marck is onlangs tot Hoogleeraar te Deventer beroepen.

(mmmm') De Heer KlemAn, predikant te Voorburg, is emeritus geWorden, behoudens eere cn wedde.

(»««») Vincentii GAumt Disfertatio ad Q. Horatlum Flac«um, Laubsci, 1760. 8 0.