Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*0 immer iemand recht heeft te eisfchen van geenen heeft met zyn ganfche Familie Zoon - met dat ik dit als een grondflag kan meer doen dan zynpljgtenderhaN het myne -- ik heb daar geen dank niemand met, cn alle eer die men my :een andere k on met dat wettig rest waarom ik dit niet met verzoek ' ■usch. — •oude eene nodelooze optelling zyn 'en het yverigc zal ik dragen onoor myn Vaderland overhebben nen byvoegen. - Maar ik wil ben die ik recht hebbe te zyn. dan het een en ander zo ten ruwgegeven.

meesters traöement 'sjaarlyks ƒ «oo ordinair ....

• ■ • 20oo

wen en een half jaar ?7ïïöö

beloopt tegen 4 Pro Ct 4088

trest vanlntresfen ...... r8o

ƒ48668

compleet uitgefchooten

mtSeld 2000

?sfen enkel gerekend .... 640 1 had moeten vallen toekoomt ten minften . . . rjooo esfen als vooren enkel . . . 580 , us deze Postjes met den ander ƒ57888 eerfte plaats zoo als ik hier niet bc- !

*lykens , het gerefolveerde en dus

anders kan het niet genoemd wor■n fteld te zyn.

naai ontitoolen , . . . f :

an verlies van ... . 0-00 ,

beien. 3',0° 1

üëneerd aan

efl Goed 9000 1

's-k0SItcn 750 \

cn Jaar meerder dan t

eerd . . ƒ i8co maakt 12500 r

nderen verrichtingen 7500 c

an verdriet en gevaar .... 1 •nders aan het fortuin

iyne Kinderen h

ad kunnen winnen ^ ■izen en trekken met

mcêr 1900Ó "

^thedra^tTT^I

'gg? l

'aagt ƒ122488 F

'eele anderen dat ik ft

eem wil als by voor- j,e

. T600 dat ik nodig heb 0r,

e laaten maaken — 0,

'al zyn zo als voor my ve

ls gezegt hebben, nc

aar laaten. — XA

iet vertrouwende nu

weeten -- jcan /p,

fpade koomt he.

—— gaan.

b scvtn Dy lier.dnk van Staadcn op het Rokkin.

Den inhoud 1S zo belangryk datik ook zo iets gevoel dat als noch geen eigenbelang maar een begeerte fchynt uit te drukken , die men gewaar wordt als het op een deelea gaat, uamentlyk om ook zyn portie te willen hebben; maar de Ondertekenaar die my het myne aanbied, noemd zich piet naar myn zin om iets van hem te vorderen

• waarom ik met zyn belooning zal te vreede zyn enzeKI gen: U »,t het foppen. DE COURANTIER.

ADVERTENTIEN.

V Treffend bewys van gelykheid zynde het treffen van een Generaal cn Karre-Knegt, treffyk beroemd in een Ly*- Zang op dezelve, met een Graffchrift op de gefneuvelde gratis te bekoomen.

Het verblyf der deugd en de weg naar het zeiven, een Roman uit het Fransch vertaald.

ond^8Sendc Party vegt ook, een Weekblad vooi die aan lager wal zyn.

.De Notulist waar van elke week een No. zal werden uitgegeven beginnende van de dood van Frederik de Rechtvaerdige af tot aan het jaar 2000 behoeft geen aanpryzing wyl geen Lezer het misfen kan, zal in drie taaien worden uitgegeven.

Het dryvende Tugthuis Weekblad met al het geene de Marine raakt vervult. «c^"c

Den Ex-Regent op zyn Kransje of Zamenfpraak voor geleerden — een Dagblad.

_ Waarfchouwing aan de Graantjes-Pikkers, en vermaanng aan alle Distelateurs, Tappers en Flesliaanen; drie naai per Week. De Filofooph, voor Kinderen, k twee Duiten.

d.fdagES.l"VeeBStuivVer * * ™

M brhetdBCladMüniteUr' ^ in de

,?,e,C5n1llitutie' een Droom' dj> «iet zal eindigen voor la dezelve ontwaakt - zal onbepaald uitkoomen

DeVryheids-ZoonnaarhetFransch-en de Antagonistynde een Schryver die met alle anderen verfchild-I eerzaam en nuttig echter in deezen tyd - daar een egenwerkende kragt nodig is, zal men niet op l et R~a en der eenzelvig vlietende Stroom in een Raat van ón evoeligheid of onverfchilligheid vervallen, zo doodde-

* voor een Volk dat zich Republiqueincu noemd Deeze Werkjes zullen worden uitgegeven by de Boekandelaar Bergbos , wel onbekend maar te zoeken dres in het midden zyner Buuren. zo,ken.

3g-J, U deeze week Courant heb kunnen bezorgen -eet ,k hyna zelve niet: Slecht, een enkele Letter, fo h et om te vergeeten! - een /.etter min Ier wa; Uw Cou<nner honderd en v-/tig duizend Guldens, rrker gelest <» hy is want hy is buiten dat ryk - maar dat doet er 2 t0e' ah O" ^n fchat mist, zvn wr op dat ooi ,

B arm met al wat men eók in de waere'd'mo°t hebben bez.tten - een enkelen Letter Jieehts •-en h .nderd en . ' r fs om in zes veeken geen pen in de hand te „eemen -.'ia < hem by de waarheid in hei vuurte werpen! - en daJr> >s ook Pleldooy en Manifest in dit No. agter geZe-

"chf % T, ':et, kWayk "emen ■' " "*»*erd en... chneene Letter \.... Het is niet om te vergeeten '

% d"g Uaan '*e *™ '^bbèndV, /y " de' "a':hU aa"l^hooid-emdeU,,er

) voor zntüs rustverjloorende Droomen.

Sluiten