is toegevoegd aan uw favorieten.

De heedendaagsche stoicyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èi Dl HEDÏNDAACSCHÏ

ning, tot den verdeédiger der kudde, op? Hoe zou dan een braaf Man, een Wijsgeer, een Held gecne voorbereidende oeffening noodig hebben?

Th. Dit zoude ongerijmd zijn; en een geleidend beginfel maaken, tot eene blinde drift.

Ph. Spoor dan eerst zorgvuldig na, waar gij indedaad bekwaam, waar gij indedaad gefchikt toe zijt, en wat de Natuur wcrklijk, in u, gelegd heeft; op dat gij u, van uw characler, als 't welk daaruit voordvloeit, geen verkeerd denkbeeld maakt. Leer de ftem der Natuur,-uit deezen hoofde, in u, fpreèkende, van die uwer inbeelding en driften, onderkennen. En wanneer dus het beginfel, 't welk zij ih u lei, èené ontwikkeld, gevórmd, en van alle bedrieglijk bijmengfel, gezuiverd is; wanneer gij eens, naar de Wetten der Wijsheid, u zelven voelt, en den eisch, dien uw characler, op u, heeft, met grond, hebt leeren bepaalen. Verzaak dan dat characler nooit, wijk 'er, tot geen prijs, van af. Gij zoudt dat geen, 't welk in u, 't welk u eigen is, aan dat geen,'t welk buiten u, 't welk u vreemd is,

op-