is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame en vermaeklijke natuur- en huishoukundige[!] bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Natuur- en Huishoukündige

de natuur van haer kon vergen, en de natuur beloont zulks, door haer zulk eene aengename gewaer wording te fchenken, dat zij het grootfte verlangen heefc om zelf moeder te worden; het geen ik echter niet zal roeftaen, voor haer' voedlterling door het tanden krijgen zal zijn. Zij is zoodanig gadegeflagen , dar men verzekerd is, dat hare melk niet geroerd kan zijn geworden: de melk is volkomen natuurlijk en uit zichzelven, en dit toont, dat elk vrouwlijk wezen geboren wordt met de beginfelen van het melkvoe^zel, dat onuirputbaer zouden zijn , indien derzelver loop geftadig aen den gang gehouden wierd. Mij werd eene aanmerklijke fomme gelds geboden, indien ik een blank kind, het welk geboren ftond te worden, door dit meisje wilde doen zogen ; doch ik heb het geweigerd: dewijl ik hare zorgvuldigheid wilde beloonen , door haer moeder te laten worden.

Ik heb voorgenomen eene nieuwe proef te nemen met eene andere jonge mularin, die ik zorgvuldig laet bewaken; om mij te bevestigen in het gevoelen, het welk ik koester, dat eene maegd melk kan hebben; mijn oogmerk is deze proef voor het einde van dit jaer te doen, waer toe het meisje reeds voorbereid wordr; zij is dertien jaren oud , en heeft een welgevormde boe/.em, hoe wel zij in allen opzichte nog zoo ver niet gevorderd is dan het andere; ik doe haer heuelfde voedzel als eene blanke gebruiken , ten einde hare kragren te verfterken.

'Er zijn verfcheiden voorbeelden, dat de melk niet opdroogt. Ik heb een welgemaekte Neger, van Europeefchen afkomst, welke gezoogd is door zijne grootmoeder, die in geen negen jaren kinderen had gehad.

In het journael encijclopedique wordr gewag gemaekt Van eene vrouw, die op haer zestigrte jaer een harer

klein-