is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte beschryving van het geheele land van Cleve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo Befchryving van Cleve.

den jaare 1325. ingelosc en behouden, tor dar Grave Johan in den jaare 1347 diezelve 5tad van Kczer Lodewyk van Beijerëh voor 20000. Mark Zilvers verpande, waar in Keizer Carel de Vierde te Cealen geconfenteert en voor deszelvs afstand noch 10300. Mark Zilvers ontfangen , en in den jaare 1352 alle privilegiën geconflrmeert heeft , en aldus is Duisburg in het geheel voor 30000. Mark Zilvers en de relïerende Morgengave zznCleefsch* /^ gekomen , en daar by aïnoch verbleven. — ik vinde , dat dezelve in de oude aanflagen op twee Ruiters en agttien Voetknechten gelte t is geweest, doch moet al lange jaaren van het Ryk geëximeert zyn, aangezien die

r?\ Tf ;diC, tjd af aan ' dac *Y ^n het Cleefschland gekomen is, aan de Landvorsten hulcie gedaan heeft, haar gehoorzaamheid betonende en haare Privilegiën latende approberen, die ook van verfcheidene Keizeren, zonaer eenige uitzonderinge , beveiligt zyn , of fchoon de Fiscaal van het Ryk wegens de onmiddelyke onderhorigheid noch eenige jaaren geleden aanfpraak gemaakt heeft. — Deeze ftad , wanneer den Rhyn 'et voorby vloeide is een voornaame Koopftad , voornamentlyk in wolle doek, geweest, en is de Mis, die tegenswoordig te Frankfort is , aldaar gehouden welke die flad niet alléén een groote Rykdom heeft aangebragt, maar ook oorzaak is geweest, dat dezelve in het Hanzée Verbond is aangenomen geworden, maar alzo die flad

door