is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken der kamer van rhetorica, genaemd de Goudsbloemen; daer men schrijft: Uit jonste begrepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f2 P LA N VAN EEN

een vooroordeel zal inboezemen, als of men hier duivels-konden , zoo als men 't noemt, wilde leeren en voortplanten , daer men veeleer hec meest fchadelijke derzeive tracht voor te komen.

Men kan ook onder de Amufementen reekenen de Muficq, het Danzen, Schermen en Paerdrijden ; tot welk laetde de Directeur vier i zes Paerden zal houden.

De Straffen zullen, zoo veel moogelijk, altoos alléén bedaen in berooving van eer of plaifir, gelijk de Belooningen daer en tegen in de vermeerdering daer van; van ligchaems draffen zal dus niet dan in hoogen nood gebruik worden gemaekt.

ART. XV. De Vacantien. Behalven de weekclijkfche Vacantien voor 't Latijnfche School, des Woensdags cn Zaturdags na den middag, zullen dc twee groote Vacantien ieder van zes wecken zijn, beginnende de eerde met half Junij, en eindigende den eerden maendag in Augudus ; de tweede begint mee Donderdag voor Kersmis, en eindigt den eerden Maendag in Februarijl; geduurenic dien tijd zullen alle ongehuwde Praeceptoren en Gouverneurs, noch kost, noch huisveding genieten, en ook alle

D>