Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï55 )

^eflaapen had, ontwaakte hy zeer vrolyk, en Jerlangde zeer naar wat eeten, dat hy ook kreeg. Ik liet hem het Hoofd en het Bovenlyf, gedurig in eenen loodregten ftand plaatfen', en daar hy een groot Liefhebber van Snuiftabak was, liet ik hem daar van zo veel neemen als hy wilde; dog hy klaagde gedurig dat denzelven geheel geenen fmaak had. De Lyder had goeden Eetlust, hy fliep behoorlyk, en alle affcheidingen en uitwerpfelen, hadden hunnen gewoonen loop. By fpeelde dagelyks, den meesten tyd, in het Gasthuis, met zyne Kinderen , en daar ik voorts aan hem niets ontdekte, dat myne hulp vorderde, liet ik hem. 14 Dagen na het begin zyner Geneezing, uit het Gasthuis gaan. Hy is tegenwoordig nog by het Regiment, en bevind zig volkomen wel. Indien by beleedigingen der Herfenen, waar in de Lyder zig in een Slaapzugt, Sopor, bevind, de onbewuste beweegingen met de Handen, naar enig deel van het Hoofd, niet altyd zekere Kentekenen zyn, dat op deeze plaats eene uitftorting van Vogt, of andere vreemde Lighaamen tegenwoordig zyn, die de Herfenen drukken of prikkelen, zo was dog, in het tegenwoordige Geval, daar de Lyder gedurig met de Hand naar het Voorhoofd taste, deeze beweeging een bewys van de zitplaats des uitgeftorten Etters (*). D E

(*) De gelukkige uitflag deezer Geneezing, laat zig v ' nkc

Sluiten