is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4 Aan Gosi,

Aan G O D E.

Oplden Algemeenen Dunk- Vast- en Bedendag den 27JIen van Sprokkelmaand, 1782.

Trouwe Bondgod! Neérlands Redder!

die uw magt en heerlijkheid Door all' de Aard en Hemelkringen

mee een' eedlen glans verfpreidt; Die, door 't enkel woord „ bet worde"

't gantsch Heelal hebt voortgebragt En in duizend, duizend fchepflen

toont uw goedheid, orde en kragt; Gij, A Albeftuurend Wezen,

dat het alles gade (laat, Ziet ons thans, in 't ftof vernederd,

zonder doorzicht, troost of raad. Vol van waan, en weelde en ontucht;

uitgeleerd in pracht en praal: Steeds verflaafd aan de ijdelheden,

kende ons hart noch perk noch paal: 't Leid' zich toe op hovaardijen:

achtte plicht, noch deugd, noch wet; En dus werd 'sLands roem door tweedracht,

onze ziel door twist befmet. Onaandoenlijk voor uw gunsten,

ongevoelig voor uw woord, Leefden wij in heil en rampen

even oneerbiedig voort. Billijk moest men dus verwachten,

dat gij zoo veele euveldaên, Eens met teeknen uwer gramfchap,

met meer Itrenglieid, zoudt weêrftiao, Uw alzins rechtvaardig oordeel,

nimmer ftraflTeloos veracht, Hadden wij, in Neérlands kvvijning

en de veepest niet betracht:

Gij