Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5lS J. Newton,

lerhoogilen trap openbaarde. Zulk eene openbaaring derzelve , gefehiedt iri het Werk der Verlosfing. Geen wonder derhalven dat het geroemd wordt als eene Verborgen, heid der Liefde welker breedte, en lengte, en diepte* enhoogte de kennis te boven gaat; én da? wij, om eëniger" maate een behoorlijk befefvan dezelve te erlangen volftrekt noodig hebben, met kracht verfterkc te worden door Gods Geest, in den inwendigen mensch, en beftraald te : worden door bovennatuurlijk licht."

Carcnphoma, of Gemeenzaame Brieven, meestal gerchreeveri . aan Godvrugtige vrienden, ter hunner aanmoediging en beftuunngop den weg des Geloofs en der Godvrucht; door Johan Newton Predikant te Olney, in bet Graaf, fchap Buchngham. Uit het Ëngelsch vertaald, door M. van Werkhoven, en uitgegeeven met eene Voorrede door Cornelis Brem. Tweeden Deels Eerfte Stuk Ie Amfterdam, bij M. de Bruyn , 1783. 14Ó bladz. tn gr. 8vo. De Trijs is ƒ -: 12 : -

tX7at zullen wij meer en fïerker tot aanprijzing van deeiüL u 26 a"1 2e3£ei]> d™ het getuigenis, het welk niet alleen door ons, maar ook bijzonder door den kundigen en Godzaligen J. C. Appelius, aangaande dezelve is gegeeven? h

tendora ^ ^ GeeSt V3n Christus en heÉ Chris-

Slegts één van de Brieven in dit Tweeden Deels Eerfte £tuk voorkomende, welke de kleinfte van aile, en daarom het voegzaamst in zijn geheel hier kan geplaatst worden , diene daar toe ten bewijze. Ze is de vierde, welke bladz! 32—34 Js te leezen, en luidt aldus:

„ Mijne Waarde Jufrouw!

„ Ik houd mij verzekerd, dat men u niet behoeft te zeggen, dat fchoon 'er welligt uiterflen konnen vooronderfielt worden, waar in de Eigenliefde bovenalle overweegmgen de overhand heeft, het nogthans in het gemeen gemakhjkervalt, in onze eigen perfoon te lijden, dan in de perfoon der geenen die wij tederlijk beminnen. Want door zulk een weg. is het moogelijk, dat het denkbeeld welk

wij'

Sluiten