Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL; 3i

Om d'aanval, dien men deedt, te fluiten: want de

fchnk ' Was onder hen zoo groot, dat in een oogenblik tUranje Vaandel woei van hunnen ftompen tooren; Had gy de vreugd gezien der harten die te vooren Oansch moedeloos en mat, door des vervolgers fwaard,

Reikhalsden naar den dood, naar hunnen ouden aart Urn ons geluk verheugd , dat wy zoo ligt verkreegen , Oy naa, niet hen en ons, gejuichd om zulk een' zegent Elk zong Oranjes lof en 'trooven werd belet, XViet dooreen ftreng verbod, maar door der reden wet. Voorts werdt de Raad vergaêrd, om overleg te maaken, 0 Wat allerveiligst was om uit den druk te raaken, iJe 6tad te houden en te fterken haare vest Of om te wroeten tot een Uil- en Vleermuisnest. Eerst was de Raad gefplist, maar eindelykeendrachtfe Ter fkrking van den Briel; want fchoon de Soanjaard magtig

En krachtig op ons viel, wy leeden toch geen last .£00 men ter Zee en Land niet tevens wierdt verrascht • Want onze Vloot bleef reede en vaardig om te vaaren ! indien men het te Land niet meêr had kunnen klaaren: IJoch wyl de Alweetenheid ten volle was bekend, IJat wy om 'twaar Geloof gemakt zyn in deellend En om t Geheiligd woord weêrflonden alle wetten Die Romen, flechts om geld te zaamlen, in

deedt zetten, Befchenndde zy ons doen, verdeedigdde onze zaak. 1 erwyl t vergootte bloed ten Hemel riep om wraak » Dus onzer allen moed het hoofd opflak naarboven; len nadeel van een Volk die 't hoogst bevel ver-

lchooven.

De tyding van uw doen was ons zoo aangenaam Ais onze hulp aan u; de fchaaterendo Faam

Q m

Sluiten