Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134- DE AGTINC

door dezelve in verfcheide gevallen lieten leiden. Waarlyk dit doet hun eer aan , en wy zyn in deezen opzigte van onze Voorzaaten geenzins afgevveeken , want wy hebben den naam en de daad ook , dat de Vrouwtjes by ons veel vermogen. R. Onze Mannen maaken het wel met ons.

Vr. Zoo is het ook roozemond Gy

hebt my opgewekt om het voorbeeld der Bataaffche Vrouwen na te volgen, wanneer het op de verdediging van het Vaderland aankomt; laaten wy ons ook zoo wel als zy van den invloed op het hart van onze Mannen bedienen , en dat alle Nederlandfche Vrouwen er zich van bedienen mogten ! om de heerfchende oneenigheden, die ons Gemeenebest verfcheuren by te leggen en het vuur van tweedragt uit te blusfchen, op "dat men zich te beter mogt vereenigen

tegen een algemeenen vyand. Zagtmoe-

digheid Hemt toch meest met onzen aart en gefteldheid over een.

E. Dat God dit geeve ! maar laat ik er dan ook nog voor een derde byvoegen , dat de Sexe van haare Outmoeders leeren mogt zich weinig met beuzelingen op te houden, met het opfchikkcn van haare lighaamen minder tyd en geld te verfpillen , waar door zy dikwerf de' beurzen van haare Mannen plat , het hoofd berooid maaken , en van het opvolgen van hunne pligten terug

Sluiten