is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Ö

J. Claessen,

Rotterdam, vooral zedert de gefchriften van de Wel Eerw. Heeren Habbema en tei\ Broek over het Borgtortelijk Lijden des Zaligmaakers ontdaan, welke tot Kerkelijke Procedures aanleiding gegeeven heefr, medegewerkt beeft om deeze Brieven in het licht te brengen, of liever derzelver uitgave te vervroegen;" zoo zou men hem egter veró gelijken, wanneer men hem wilde aanmerken als iemand, die zich met deezen twist bemoeit, en deeze Brieven voor ten twist-fchrift wilde houden.

,, lk voor mij" (dus fchrijft zijn Wel Eerw. vervolgens) „ geloof, dat alle rechtzinnige Leeraars zoo veel belang in dit Leerduk hebben, dat zij zich «e waarheid van het zelve moeten aantrekken, en niet onverfchillig zijn,

wat daar onurenc in hunne Gemeentens geleerd worde.

Immers onze zaligheid hangt 'er var af, dat men den Heiland in zijne plaats • vervangende Borgtogc voor zoncaaren recht kenne, en geloovig omhelze; want de voldoening aan Gods gerechrigheid is noodzaaklijk; wij zijn daar roe geheel onmachrig; dir kan derhalven nier anders gefchieden dan door eenen anderen, wiens vermogen derker, en wiens

goedheid daal toe gewillig is."

,, Lang heb ik voor mij zeiven daar geftaan, dat, hoe bondig dit duk ook betoogd is door Mannen van naam en geleerdheid van allerhanden dempel, uit allerlei oogpunten befchouwd, hec der Kerke mangelde aan een duk, waar in het voornaamde van het Borgtogtelijke Lijden des Zaiig-

Jnaakers bij eikanderen gevonden wierdt; vooral,

waar in men dir duk beredeneerd vondt uit die plaatzen van de H. Bijbel-rolle, welke van de Schrijvers naar hun oogW't te recht aangehaald of toegelicht worden. Een ftuk, het welk m;j voorkwam, niet alleen nuttig re zullen zijn voor Leeraars urn hetzelve, ten tijde van hunne LijdensPredikarien, ror eene handleiding re gebruiken; maar ook voor Christenen in hunne huisgezinnen, om zich daar van vooral in dien tijd, waar in, volgens een loflijk gebruik, de Lijdens • gefchiedenis in hunne woonplaatzen verhandeld wordt, re bedienen."

En w.'ailijk als zulk een gewigtig Werk. waar in het gemelde op eene voortreffelijke wijze j»efcbiedr, moer men deeze Brieven befchouwen ; zoo als de negen eerde, in dit Eerde Stuk voorkomende, reeds ren klaarden doen zien. Weshal ven wij, daar 'er geen r wijffel aan is , of de volgende ( welke fpoedig daan uir te komen, en waar van d2 iahoud ageer het Voorberigt mede worde opgegeeven )

zul-