is toegevoegd aan je favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NE GENTIENDE

ZAMENSPRAAK.

•Rome blyft na den dood van c/esar lang in de uiterjle verwarring. Eindelyk rigten antonius -lepious en octavius een Driemanfchap op. 'Beerlyke toeftand van Rome. Zy worden ras oneens en octavjus , naderhand augustus ge~ noemd, behoudt het veldt , na dat lepjdus •afgezet en antonius overwonnen voas. Hy -behoudt op raad van mecenas het roer der regeering in handen. Verfcheide aanmer. kelyke bedryven, waar in de Batavieren min of meer een rol gefpeeld hebben. Zy wor* ? den wegens hunne gewigtige dienften on~ der de Lyfwagt des Keizers geplaatst.

i-'e Vrienden kwamen ten beftemden dage ten buïze van eelhart by een en toonden zich allen even begeerig om te weeten, hoe het Rome eti onze Batavieren met hetzelve vergaan was. Machtilde alleen ontbrak : men had haar by de voorige byeenkomst naauwlyks een woord hooren fpreeken, nu moest zy wegens onpaslykheid het bed houden. Of het om deeze reden of om een andere was eelhart fcheen voor deeze rei* met ras gereed, om aan

des-