is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN EEN TOEKOMENDE STAAT. 221

nen, de faifoenen wederkeeren , en de aarde bloeien; maar voor u niet meer, afgefchciden van de wooningen der menfehen, en afgefneeden van allen, welke gij lief hadt, even alsof gij nooit geweest waart. — Zodanig is 's menfehen lot , enkel als fterflijk aangemerkt, ala woonende in een aardsch huis, 't welk verbro-, ken zal worden. Het troostmiddel tegen deeze vernederende denkbeelden, den ftraal, die deeze donkerheid zal verdrijven , ontmoeten wij in het volgende gedeelte van onzen text: te weeten , dat wanneer dit aardfche huis is verbroken , den regtvaardigen een gebouw van God is toebereid, een huis niet met handen gemaakt. Doch eer wij tot dit gedeelte des onderwerps overgaan, laaten wij een oogenblik vertoeven, en op het geen reeds gezegd is eenige aanmerkingen voordraagen.

Laat het onderfcheid tusfehen de ziel en het lichaam, in den text zoo duidelijk gekenmerkt, in onze gemoederen diep zijn ingeprent. Weinige dingen in den godsdienst of de zedekunde zijn tot een fterken indruk , dan die onderfcheiding, beter geregtigd; en evenwel is, op •het gros der menfehen , die indruk zeer gering. •Te denken en te doen fchijnen zij , alsof zij 'flegts uit enkel vleesch en bloed bekronden,

en