is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerredenen.

77

weder te laaten blinddoeken van arglistige menfehen, die met onze domheid en bijgeloof hun voordeel willen doen; om onze oogen en ooren niet weder te laaten bewinden met menfchelijke formulieren en belijdenisfen , die door verouderden waan en vooroordeel, door aardsch belang en menfehen-vreeze dikwijls zoo vastkleeven, dat noch Reden, noch Openbaaringe dis van het verdonkerd verftand en overgeboogen oordeel af kan rukken." Bladz. 433 „ 4. Dus mogen wij dan ook deeze blijde boodfchap, dit oorfpronglijk Euangelie, onbewimpeld in het openbaar verkondigen; onze ftemme verbef en en niet vreezen; met alle vrijmoedigheid uitroepen: ziet bier is uw God. Niet te Nicaea, niet te '1 rente, niet te Dordregt, of waar het ook mag weezen, dat menfehen zich gezag over den Godsdienst hunner mede - Christenen aanmaatigen. " Nogthans erkennen wij, dat 'er ook in dit Deel, met oordeel geleezen, veel goeds voorkomt, het welk in het uitleggen van de oude 'Voorfpellingen van dienst kan zijn; waarom wij verlangen, dat dit Tweede met een Derde Deel gevolgd worde.

Reize door Frankrijk en Spanje, van den Heere Ph, T h1 c k n e s s e , Esq. Uit bet Engelscb F-rtaald. Te Amfterdam, Z>z; J.Yntema, 1784. Drie Deelen, zanten 463 bladz. in gr. %vo. De Prijs is f 1 : 16 : -

Schoon Frankrijk en Spanje meermaals bereisd zijn, en het ons dus ook niet ontbreekr aan berichten, die van tijd tot tijd nopens deeze gewesten in het licht verfcheenen zijn, verdient echter deeze Reisbefchrijving van den Heer Tm ck nes se eene bijzondere opmerking en aanprijzing.

. . Zij is, naar den hedendaags algemeen goedgekeur-

den fmaak ingericht bij vorme van Brieven , in welke de Schrijver zijnen Vriend niet ophoudt met eene_geleerde maar niet zelden drooge en verveelende befchrijvinge van plaatzen, maar hem verlustigt door een Verhaal van zijne bijzondere ontmoetingen, ea de aanmerkingen, die hij bij voorkomende gelegenheden maakte, welke of in haar eigen aart van wezenlijk aanbelang zijn, of door de wijze van voorftel, den Heere Thicknesse bijzonder eigen, eene zekere aangenaamheid ontvangen. Nieuwe Ned. Bibl. Fde Deel. No. a. F Eej