is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H4 >

een ftuivertjen te verdienen ? Met oorlof, gfj, die mfj dit vraagt, ma,' ik u op mijn beurt ook eens' vragen? Zijn het dan nu zulke flechte tijden na de gezegende omwenteling ? Ontdekt gij niet door dus te fpreken* dat gij niet_ zeer voor de oude Conflitutie zijt? Nu ,'wat raakt mij dat? Maar wat raakeryook den Lezer dè ondergefcbikte bedoelingen van den Schrijver indien deze hem flechts nuttig vermaak aanbrengt ? Blijft ondertusfchen de vraag niet over ? Is een Schrijver niet blootgefteld aan allerhande beöordeelingen ? _ Uit deze overweging is bij mij de Jraag ontftaan, die ik boven aan het hoofd van dit nommer geplaatst heb Hoe zal men het plooien? Eene vraag . die dikwijls te pas komt, maar voor den vraag-al thans bijzonder.

Over het geheel ben ik wel te vrede met mijne lezeren, zijn mijne lezers zulks ook met mij ? Maar evenwel dan was het ééns: ik fchreef te geleerd, dan , ik mengde 'er te veel Grieksch en Latijn in; dan weder wat an. ders, en daar heb ik deze week weder een' brief se kregen, die ook wat te bedillen heefc, zoo dat ik se" noodzaakt ben te vragen : Hoe zalmen het plooien ? Is het niet volftrekt nodig, lezer, dat ik mij troost met het fpreekwoord: Effen is kwaad pas/en, of gelijk de ouden zeiden : Jupijn zelf kan het alle man niet van vasfe mmken? Zie hier den brief, en oordeel dan:

Mijn heer de vraag-al.'

Ik ben een liefhebber der oudheid; ik oordeel dat 'er geene nuttiger bezigheid is. dan dat men dc zeden wetten en gewoonten der ouden met dat oogmerk nafpeurt, om daar uit voor ons zelven, en voor onze levenswijze nut te trekken. Dit is de rechte fmaak vaiz de ftudie der oudheid, doch waar in maar weinige liefhebbers vallen, en waar toe veel oordeel en omzi*tiKheid verëischt wordt, om 'er wel in te flaagen Ikheb uw werk met vermaak gelezen, omdat gij 'er 'u op toe legt, om uit de oude gefchiedenisfen en zeden der oude volken licht te omfteken aan fommige duistere onderwerpen, die anders juist niet veel licht veelen kunnen;

al'.