is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 174 )

Volk, en poogde deszelfs grondflagen duurzaam te rnaaken! Maar, zijn het niet flcchts oogenblikken, dat dit Volk zijne onfchatbare voorrechten weet te waardeeren ? Naauwlijks zijn zij van den last der overheerfching verlost, naauwljjks heeft de menfchen - vriend mo s e s hen in Vrijheid gefteld, of zie daar! zij ftaan op tegen hunteen redder, zij morren, zij ftaan aan 't muiten, zij dreigen hunnen Wetgever! Zij willen weder te rug naar jhet Land der Dwingelandij! Begeeren weder de flaaffche ketens te dragen , en hunne nekken te krommen onder het ondraaglijk juk van dienstbaarheid, dat zij zoo langen tijd beproefd hadden. En waar voor hadt deze oproerige en dwaaze Natie haare nauwlijks verkregen voorrechten veil? Wel nu, o fchande! Voor de knoflook en uiën en komkommers, en visch , en een mond vol vleesch, dat zij in Egijpte kregen, misfchien als eene genade van den genadigen Dwingeland ? of dat bun, misfchien, gefchonken werdt, om een vrolijkheid]en te hebben.

Welk een verfchil tusfchen dit Volk en hunnen leidsman mos es! Hij was opgevoed aan het Hof van Egijpte, hij hadt eer, en rijkdom, aanzien, misfchien de Kroon van Egijpte, kunnen verkrijgen, maar hij rerfmaad. de dit alles, en wilde liever met zijn Volk alle rampen en wederwaardigheden ondergaan, om onder een vrij Volk de Vrijheid te zien bloejen, en die zelf genieten! groote man ! met recht leeft gij eeuwig! met recht ftaat uw saam op de rol der geloofshelden!

In de Gefchiedenis van richard FLEMMrNG.ofde deugdzame Staatdienaar, lees jk eene bijzonderheid, waar omtrent ik vraag, of zijjaicr niet te pas komt ? de deugdzame man had een drukkend hoofdgeld, dat men noodzaak, lijk oordeelde, om de fpilzucht van het Hof te voldoen, tegengehouden, hij werd onder deze en gene voorwcnzels gevangen genomen, en het hoofdgeld ingevoerd, het Volk voelde den last, alles raakt op de been, de hoofdftad geraakt 'tti oproer; de Vorst, en de Gravin, die den Vorst be heerschte, was genoodzaakt, het hoofdgeld af te fchaffen, dit word afgekondigd onder trommelflag, en het volk fchreeuwtmet duizend ftemmen : „ Ling leeve de Vorst , en Vader rLEMMiKo!" Doch de goede man bicefin degevan-

gs-