Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

Zeemagt zoo wel luisterrijk en aanzienlijk, als fterk en ontzaglijk te maaken; maar dat echter de belastingen ten dien einde uitgefchreven, geproportioneerd, niet te fchielijk en drukkend, en minst bezwaarend moesten zijn, om geene balö'origheid en onwilligheid te veröorzaaken; dat men op meer fondfen, die niet zoq gevoelig en drukkend in uitwerking en gevolgen waren, zien, en dat men met meer onderfcheiding moest te werk gaan, waarop men dan op het aangeven van zulke fondfen kwam, die men meende, dat voor elk zeer draagbaar waren, en met alle gewilligheid meestal zouden kunnen in werking gebragt worden , die den ftaat op den duur een ontzaglijk voordeel en onberekenbaar capitaal zouden kunnen opleveren. Ik bekert geeme, dat ik, enkel toeluisterende, hierbij mijne beide opren fpitfte, te meer wijl men ernstig en zeer bedaard daarover fprak, en het gezelfchap ook nieuwsgieriger fcheen te worden.

Men bepaalde zich dan eindelijk- tot het ontwerpen van geldfondfen, en dit gelchiedde meestal vraagende, ivat dunkt er u van? Heer vraag-al! zoude het dan bij u niet te huis behooren ? Naar mijn best onthouden zal ik u het hoofdzaaklijklle getrouw mededeelen. Zoo begon de mij eenvouwig voorkomende Landman. Is niet elk waar Vaderlander, zoo veel in zijn veunogen is, altijd en bijzonder in deze dagen verphgt, om het begonnen werk, tot hiertoe zoo gelukkig voortgezet, kragtdaadig te gemoet te komen, en elk het zijne in raad en daad geerne bijtedraagen, als tot het in Mand brengen van zoo groot eene zaak als die van onze, met recht gezegende, omwending, noodzaaklijk is? Moet niet man, Voor man ook met zijn geldvermogen., dit groot en klaar^ werk der Godlijke Voorzienigheid grootmoedig onderfteunen ? Zoude niet elk een op het Financie - wezen zelve, als op de middelen , om voor de billijke renten en interest te zorgen, in de daad moeten bedacht zijn? Maar hoe den; besten weg daar toe gevonden, zonder dat men jammerklagten te duchten hebbe ? zonder dat de gemeerie burger en nederige landman zich daar omtrend behoeft te beangstigen? Zouden 'er niet veelvuldige andere 1 middelen en wegen zijn, om de ledige kasfen je voorzien en om, op den duur, voorraad aan geld te jiebpen, ^ondgr jenund bijna beven zijne vermogens P 3 ' daar-

Sluiten