is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*t 234 >

ieh hals geladen had , aftefchndden. Wij zaten nog In de banden, onder het geweld van Tiramnj, onief den or.riraaglijken last van dwinglandij , indien onze Vaders niet de handen hadden in één gefiaigen, eikanderen geene trouw en Broederfchap gezworen, en' niet onbezweken heldenmoed en onwankelbare ïtandvastigheid, den algemeenen vijand, den Nedtrlardfcnen Dwingeland, Koning philii's, het noofd g-boden ,den irotfchen Spanjaard uit Nederland hadden gejaagd, en na eenen krijg van tagtig jaaren, zich zeiven, en* ons, hunne Naneven, de Viijheid hadden befchikt. Ziet Zulke vruchten doet ons de Broederfchap, doet ons' de eensgezindheid fmaaken. Onze Vaders hebben aart de ge'teele wefeld een voorbeeld gegeven,- en overtuigend doen zien, dat eendragt de lierkte is van eenen Staat, de vastigheid van een Gemeenebcstóp wetke hetzelve onwankelbaar gevestigd is en blijft;' ferwril de tweedragt en partijzucht de ftérkiiè Siaaien en Gemeenebesten doet waggelen, en eindelijk geueel doet initorten en te niet gaan, \\aar van o s de oudheid de fpreekendite-voorbeelden kan opleveren, van' Staaten en Gemeenebesten, die door partijzucht zijn te gronde gedaan.

De Republiek van Rome had haar vermogen nergens' aar te danken, dan alleen aan de Eendragt, aan de waare Broederfchap. — Toen men binnen Rome eenen eenigen geest zag heerfchen, de ge<st van Vrijheid,* en waare Vaderlandsliefde. Toen men noch niet hond naar eene éénhoofdige Opperheerfci appij: maar Burger vai Rome te zijn, de eenie , de groouie, eertijtel gerekend wierd, toen bloeide dé Republiek van Rome;' toïry was dezelve in top van Luster opgeltegen, to£ eene l oogte, die dezelve gedngt maakte > voor de gamfehe wereld. Toen fchreef zij de wetten voor* San gaatsefi Europa» en binten dezen kring bleef haar'

giK