is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEWERTJE en GJUETJE.

27 February 1783. N°. 9-

nwrtie Vla een goeden Morgenwensch, Vrindin! Hoe hebt Diewertje. ]\a , * et de Gezondheid? ; r;p 7eer wel Diewertje! Is 't met de uwe insgelyks ? ge^^S^nöW^ouw! Hebben de Nieuwspapieren iets

^retS^nvindt in dezelve wel iets maar van de vordering der V^OndeAandelingen tusfchen Engeland en onze Republiek wordt V ,bewaar - en de Preiiminairen, tusfchen de andere in Oor og men SeKndSden met Groot-Brittanje zyn geenzins naar den f 6Wl //her Gemeen kEngdand; ^ant fchoon het Huis der Pairs de% bTm^d^ei?^ Simmen heeft bevestigd, is de Handelwyze zelve by meeraer ueiu v Gemeente echter met

SdïScïS^ tegenwoordige Ministers zich

Set^fane zullen kunnen ftaande houden tegen de Party, welke verandeZl befeït V zo dat 'er eerlang weder eene geheele omkeering in het M^iSte fchSt plaats te zulle? hebben: En men zal misfehien gelyk ^ m e' n der be tePn onzer Hollandfche Nieuwspapieren onder t Artikel van Londen van den iSden deezer lees, even als na den Vrede van ï?6rïiuWde Geheide Ja™

iLtn eï onder de Grooten zo als een Nieuwsfchryver zegt, gettadig twis^n om zich meester te maaken van het vermogen, tot er niets „ iwia^u , -jjg. ;s om betwist te worden .

" SrViÖ>ndin! De Engelfchen zyn in een zeker • ! fnr h,,nT,e e een wispelturigheid dikwils de oorzaaken van hunS^ukk^wX^Se twyfelt 'er aan, of zy zullen het n^rfawN^Amatovogvatewaróa. - Deeze wispelturigheid lelvrheeft veel deel gehad in den door hen ons aangedaanen Oorlog, r £ J h , nor zo listig lang te vooren in Engeland overlegd is geworden, SrwvUeS AfgSit^rcke de Geesten^van veele der Vermogenden non Vadrand peilde, en veelen naar den Anglomanifchen fmaak a limmio-n 'èr van genoeg bekend zyn, doordien zy zich

Zub^ t^m! hebben aaên beoordeel des geheelen Volks van Nederland zichgniet ontziende de braaffte, de beste en getrouwfte Voor £?ton der Vaderlandfche Zaak, der Vryheid en der Rechten Voorrechten en het Nut des Volks in 't algemeen, naar het Schavot te wyz? 't 'welk Se Snooden zeiven, ten affchrik van alle Vaderland- ea Vryheidbedervers, in tegendeel verdiend hadden. - ^