Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

- Maar wy zouden dus wel vergeeten de Taaien „„„ a

acht te neemen; want al du bygSragteinaa"en^Vl0*0'1*™ «7* niettemin door Mevrouw de Mol vZcnZ! ge 00 t ^ cie

meer in de Nieuwspapieren? 0 ^aoobt' ls 'er du niets

Diewertje. Nog iets; naamlyk, dat de Vro»dTrh<,i, r. ■ fluit gemaakt heeft%m geene Recommandade^^™ rGo,,Bcta»« «*wlve ook op 't punt ftaat van te bcfiaiten «ene a!Z ; en dat de-

dan aan eigen Burgeren te geeven. «-"'pten ot bedieningen anders

Grietje. Bravo! Driemaal Bravo 1 Dm j Steden te handelen. — ' beh°°rde men !■ «He Hollandfche

Diewertje. De Tuikfche Groot-Vizier is aelft m« „ r, gediend. Luister wat ik je dtswegen voor zaj"eïen g ' Recom™n^^n

Lonftantinopolen den 2<- Mav. Men ï»,ho,i, " 1 zier, we.ke^n Minister groots tot l ftrSÏ T den Groot-^ vérzoch, hem een BeJieningje voor een zyner Vriendin ~De cfLT" • VeB hierop, op een ernlrigen toon, welk het beroco en^ CV Glool-v"«r vraagt Vrend waren? De Slaaf verfchrikt door het X ktktvaair'hede" van dien

kent, dat hy voor zyne recommandat e eene fommfS hI 2y"en Mee""' be" hem hier komen, dien Geld- Vriend! zrid de VW en TT*?. ^ Uit nen zynde, vraagt hy hem: Waarom bedient iy u\S,deC&ï r"WfchW" myner Slaaven, om iets van my te verzoeken? n a beiniddc!lf,K van een wanten op die wyze, onder het beduur van uweriv„ " m7ner ^Overmaakt heeft — En wat is uw Betoep " j ^ 1°™' 7" ^rtufn gegy een goede Harp> - Ik heb 'er een gehad • ma*ikhüy!P ^ ~ Heht Geld byée'n «e ktygen, dat ik aan uw CgLSiÜeb hem ™ko*h. ™ het Hierop zyn Slaaf, urn hem het ontvangen Geld in h,»?' ,Pe Vl*ier gelast aan den Snppliant terug geevende, zegt h* Zfcd»»ï " * 1e,,en J en hetzelve Harp weêrom ; in alle de Bedieningen dié ik t Z' m7n Griend; kooP nH ™ de Vloot, deFïnantón, enz. konit geen Harpfpleïn ïï"™*» T'ndeArrac'e> Zynen Slaaf eenige Stok Hagen toctel.en, om ffife.Sn^j.fï lMï !er,ro,*<n» met het waarneemen van zyn post, en niet met het v^' y 2,Ch voortaan mandaticn, hebbe bezig te houden. verkoopen van zyne recom-

Grietje. Wel die trek is mooi, Vrindin' Nu al moet maaken dat ik de Pottagie voor myn Krtlfa hZl J ^noeSS^rm. Ik dus affcheid neemen. — Vaarwel D?ewerti, V 7 Jd$ heb' en m<*t

tenis aan Louw-Baa«. vaarwel> diewertje! Goeden Eetlust, en de groe-

J^^^^ Krelis.

By de Drukfter deezes wordt in comnd^fiT^Ö^TT^ ! ~ ~

tegen de Weegluizen, het welk dat Suwelvk óMidd^ ▼ardryft. Het Flesje is 11 Stuivers aUCtIUWe!7k ü"gedi«rte terftond doodt ea

Gedrukt by de Erve de Weduwe JACOBU sTTTkul^^F. "

de Reguliers Brecfttaar, te Amfterdam. 7^1 ^

Sluiten