Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ■, C 7: )

we*d reetfs .vee! Weldadigheid van Verkwikking, en Dekking aan dfi Zieken b-weezen. Hec Volk hoeft de reis op twee onderlcheidene tyceri aWenoomen, en, wegens de lii rge Koude, onder weg, cn vooriraéemXvk te Utrecht, vee! Ver&uiing. genooten. Doch over de bier r.a #3bkc*cae Vrouwen en Kin.:er.n , vr»«-pver hec hardftc hart, zo wegens Armoede als Ligchaamsgelteldheid, zich zou,vermurwd hebbes,, temeer dair 'er bereids twee Kinderen door de Koude waren doodgevroozen, hebban de He.ren Directeuren van hot Vaderhndsch Fondi, mee medelvd n bewoogen, door byfbnd der Giften van me.ledoog-ndc Burgersalhier , ni-t fltck? van Voédzel en Dekfel, maar zdfs vaa Huisvesting

vö jrzien. , , T ,

Van Oost-Zaandam heeft men , dat aldaar den 4den January, i morgens kwartier voor 6 uuren, brand ontftaan U in de Pèlmoo'en de Jon$e D-ekes toebehoorende aan de Heeren jin Huibcrc-z Nan en Guinp.,.. waardoo/ dezelve, benevens de Schuwen , geheel n a!e adche gelegd a.

Gedinrende het Repufëerdfi Jiar 17&3 **»', op de 5 Zlatkantlche D ,rppB naamlyk Oost- en West-Zaandam, Koog, Zaa;uyk, en WorHt rnerr zo oud als jong, overleden 6sö Perfoonen. zy.ide 265 vinder %.. dan in 't Jaar 1782. Nog waren op de gemelde Dorpen, in de (geformeerde Kerken, een aantal vaa 327-Kinderen gedoopt, en m de Luttwfche Kerk 30, faimeu 357- Hieruit eclrer kaü het getal der G-boorenen op die Dorpen niet bepaald worden, uit hooide van de v y tekyke Gemeenten , zo van Doopsgezinden,.als Roomsch-CatV.lj kc ., zich aldaar bevindende. Men heeft Hechts van 2 Do.rp.n-oe L\st der G voorenen Te Koog bedraagen dezedVe een getal van 61, en uie d-r Geftorvünen 58 J te Wormerveer 64-en dat der Geflorven«i 75

Leydm den eerften January, Het Tooneel-Genooiichap. VhiïlAM PRO LAUDË, heeft gisteren aV-nJ,. ter gelegenheid vaa deszeijs V.vftigiaarisen Stand, eene ftaiteiyke Sledevaa-t gehouden !>e tren wtrd geopend door twee geharnaste Perfoonen te Paard, met Fkm>ou« wen in de hand; hierop vo'gJe een Pauker en twee Trompetters mede te Paard de eerfte gekleed als een Indiaan, en de la alle alsM^oren, wordende gevolgd door 16 Sleden, van welke de Paarden mer de noodig; en gepaste cieraaden waren voorzien. Op de eer'.:e Sie*e zat een S:*lmeefier. De t weede was m :t MuGc inten, met Blaas-J&ftrumém^ ■ de derde- een Man in 't donker groen, mat een Slang inde hard,, verbeeldende de Eeuw; voorin een Kind ia 't wit, verbeeldende de Faam, nvt eên Trompet in de band, waaraan ten Banier hing, op welke auid > eene zvde ftond VEMI A>1 PRO -LAUD3, en aan de. andere zy Je ;

Sluiten