Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

zaam de bewyzen 'er van opleevert, en derhalve men ook billyker wyze hoopen en in vertrouwen verwachten moge, dat het Souvereinen Wettig Gebod boven het van het Souvereine af hangiyk onwettig Verzoek zal gelden, ook by de Eenvouwdigfte aller Opgezétenen in die Provincie.

Krelis. Zag men het maar; dan zou dien trotfchen Drost der Veluw© almede wel fpoedig een breidel in den harden bek krygen ; waartoe der Boeren Geweeren het best in Haat zouden zyn ; want met deezen gewapend, zouden zy, en te gelyk hunne aangebooren Rechten tegen Inheemfche' Verdrukkingen, en ook het grootfte oogmerk, dat de Souvereine Volksmagt bedoek, kunnen uitoefenen tegen de Uitheemfche Geweldenaaren, ter verdédiging en behoudenisfe van hunne Vryheden , Bezittingen, enalles wat hun dierbaar is. — Dus zouden zy waarlyk toonen braave Bataaven te zyn, en geene ontaarde Wederfpannigen aan de Bevelen van 't algemeene Volksvermogen, waaraan hunne Provincie, even als aile do andere, hunne Beiluiten in handen fielt, en waarby geenszins een enkele ordre of bevel van een voor zyne Ambtsbedieningen betaald wordende Groot-Amptenaar van Staat, den minften tegenfpraak mag doen geldén3 hoe zeer hy zulks thans ook, op de allerönwettigfte wyze, moog' zoeken }j Neen, braave Vaderlanders! Neen! Verbeeldt U toch niet, •

dat een'kaam-Prins van Oranje, een Heer over de Souvereine Magt, 3' die gy zelf bezit en alleen aan uwe Vertegenwoordigers in handen " hebt betrouwd, om ze voor ü te handhaaven ; — Verbceldt'U in Gods

naam niet, dat een kwalykberaaden Staatsdienaar uw Opperhoofd is, " of ooit wettig kan weezen: ■— Hy is door TJ aangefteld, door U worde" ' Hy betaald; zyn Hèerschzucht ryst naar maate dat uw Geluk dank,., * naar maate dat uw Welvaart vermindert. Hykost U's Jaarlyks Milli" oenen. Een groot gedeelte van uw zweet en bloed verfmclt onder hem en *' zvne Hovelingen, waaronder men Landverraaders heeft leeren kennen ; " waaronder men uitgemerkte Schurken ontdekt heeft, van welke de mee" ften onkundige, bederflyke Vreemdelingen zyn, of'Slaafiche Vleiers S' door Eigenbaat bezield, die boven de Braaven aan dit weelderig Hof, " als zich in Wellusten op uwe kosten, ömyneLandgenooten! baadende,

vermaaklyk leeven , en fteeds nieuwe Vermaaken begeeren, ter vertee" ring der Voortbrcngfelen van uwen Koophandel — van de Wmften' " uwer Winkelwaaren — van deVoordeelen uwer Ambachtsöéfeningen — " van de Vruchten uwer Ploegingen, Zaaijingen, Maaijingen, Vee-wei^** dineren, en, 't geen alles is, van alle uwe Verrichtingen." " Louw. Het is 'er wel zo mede gelegen, Vrind! Maar veelen wtlicn 1 dit niet eelooven , of uit Onkunde, of uit Zelf belang, of uit voonnge-* noomenheid door een verkeerd Oordeel. - De verderflyke Oabaal bé-wect ondertusfchen Hemel en Aarde, om die verkeerde denkbeelden 1 onder Grooten en Kleenen aanteftooken, en heeft ook haare aaneienlyke Werktuigen by den Stadhouder,.in den Staatsraad, ja zelfs wel m *t Algemeen Stantcn hof zelf; Werktuigen, die te gelyk de Secondes op d n

Sluiten