Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 475 )

zynde, voorwaart, honderd guldens verbeuren, en, ingeval van wederftand, of bedreiging , als een VerHoorder der publieke rust worden geftrait_; en, boven de gettelde breuke en ftraffe, verplicht zyn, om alle fchaden, aan een anderen gedaan, dubbeld te moeten vergoeden: zullende de Overtreders van een der overige artikelen van dit Placaat in de breuk van vyftig guldens zyn vervallen.

Art: ao.

Alle Hooge en Laage Rechtbanken worden ernftig aanbevolen en gelast te zorgen, dat deze wet naauwkeurig werde agtervolgt en gehandhaait,

Art: al.

Het Gericht ter plaats, alwaar tegens dit Placaat zal zvn overtreden, zal de Competente Richter van den Befchuldigden zyn en tegens den gcenen, die niet onder zyn Rechts gebied s woonagtig, met arrest en gyzeling mogen procederen; waar van echter de Belchuldigde dadelyk, zo dra Borge voor de Breuk geltelt zal hebben, zal worden ontflagen, en daar door in zyne verdediging onverkort rechtens blyven.

Art: 22.

Het Gericht zal gehouden wezen, om de helft van de bepaalde breuk en de dubbelde fchaêvergoeding vry aan den Beledigden te doen geworden —~ en zo de overtreding tegens het bovengemelde 2de 7de 8fte ode nde 16de en 17de Artikel is geweest, de helft aan den Aanbrenger; zullende m a len gevalle de andere helft koomen aan het Gericht voor het invorderen van de breuk en (daar plaats heert)

fchaêvergoeding en geene verdere kosten plaats

rnogen hlbben, ten zy de Befchuldigde tegens de ingeftelde actie zich party maakte, en daar door Rechtskoften wierden veroorzaakt.

Art: 23.

Sluiten