is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 68i )

Bv Refumtie gedelibereerd zynde op het geproponeerde door de Provilionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden nopens het voorgedïrgene door hunnen SyndicusC. Star Lichtenvoort, opzigtelyk het gezegde op den dag van het laatstleden Zuidlaarder Markt ten huize Dom. Vos te Zuidlaren, door den Med. Doctor H. C.C.Dronrvp woonachtig op het Hogezand, dat er overal openlyk gezegd wordt, dat de Syndicus Lichtenvoort den uitvoer van Aardappelen had bewerkt cn daarvoor van een Boer de vrye jagt had verkregen, en boven dien verfcheiden geld had getrokken, dat de Syndicus voornoemd ook tegen het verbod Van de Boekweit was, om dat veel Boekweit het opkopen, en daar door zyn voordeel behartigde, verzoekende ten einde de befchuldigingen hem zo openlyk aange wreven, ten ftrengften mogten worden onderzocht, en hy geheel onfchuldig wordende bevonden van dien blaam gezuiverd, en voorts daaromtrent zo gehandeld, als de rechten van rechtvaardigheid zouden eisfehen; alles breder in de Notelen van den *8 dezer geinfereerd: Hebben de beide Leden als noch by hunne bevorens uitgebragte adviezen geperfifteerd.

By Refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres nopens den voorflag, dat een ieder zyn eigen Ambt of Bediening zal waarnemen; Hebben de Provilionele Reprefentanten van het Volk van de Stad zich met het uitgebragt Rapport geconformeerd. En hebben de Provifionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden hetzelve gerenvoyeerd aan vorige Gecommitteerden.

Bv Refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres nov T15 Pe«s