Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

"datzy niet tegengaande de grote duurte der levens» middelen, en geringe verdienden, altyd met gelatendheid dien last hadden gedragen, maar dat zy buiten haat waren, dezen last vervolgens te dragen, verzoekende uit dien hoofde van dezen drukkenden iast ontheven te worden , of dat althans hier in tot hunne verligtingmogtworden voorzien, alles breedvoeriger ten Requeste ter neder geheld. Hebben de Reprefentanten 'van Stad en Lande voorichreven Request geheld in handen van de Gecommitteerden tot de Inkwartiering cumplena, op Rapport.

LANDSDAG

Van Dingsdag den 5 Januari 1795.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het voorgedragene aan de zyde der Ommelanden ter gelegenheid der benoeming van de Burgers van Stadswege tot het formeren van een plan van Conïlitutie voor de gehele Provincie, en het antwoord daaromtrent op gisteren door de Stad gegeven; Hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden dezen gehouden in advies.

Gedelibereerd zynde op het 1 Artikel van de Propofitie betreklyk het Generaliteits Rapport op 'den 29 December laatstleden ter Vergadering van hunne Hoog Mogenden ingebragt nopens de betaling der quota van Bataafsch Braband in de algemene lasten van het Bondgenootfchap, als mede over enige differentiale pointen door de Gecommitteerden van dat gewest in de gehoudene befoignes over bovengemelde materie voorgedragen; Hebban de Reprefentanten van het Volk van Stad en

Lan-

Sluiten