Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

ten laste dezer Provincie met ene Concept-Publicatie daartoe betreklykj Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande, zich met het uitgebragt Rapport geconformeerd, en de Concept-Publicatie geapprobeerd, mits dat de Intekening in de Negotiatie voor een derde in Recipisfen, in plaats van tot den i Maart , niet langer dan tot den 15 Februari zal openliaan.

Door de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden ter Vergadering zynde voorgedragen, dat gedurig door hunne Ommelander Medeburgers en Ingezetenen wordende aangezocht, en ten fterkften gedrongen om te bewerken, dat de zo drukkende en fteeds voortdurende last van Inkwartiering in de Ommelanden, voornamelyk aan de Zeekant, waardoor zy tot armoede worden gebragt, en die ten platten lande yeel meer inconvenienten dan elders na zich fleept, eens eindelyk moge ophouden , of althans zo het verder verbïyf van Troupes op fommige plaatfen by aanhoudenheid nodig mogt worden geoordeeld, door het bouwen van Cafernes aldaar, en inmiddels zo lang zulks niet is ten effedle gebragt, door het verfcbaffen van een groter kostgeld meer evenredig aan het geen door de Ingezetenen moet worden gepresteerd, in derzelver bezwaar worden te gemoet gekomen. Dat de Reprefentanten van de Ommelanden overtuigd van de rechtmatigheid dezer klagten overzulks proponeren aan de Rjprefentanten van het Volk van Groningen , dat ten fpoedigften ter wegneming hier van ene andere en betere Ichikking werde gemaakt, en tot ftmd gebragt, Hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande het voorfchreven geproponeerde gefteld in handen van het Collegie der Gedeputeerde Reprefentanten,

£fi

Sluiten