Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 215 )

„ Ryswerken hebbende ontdekt, hy het als nu aan •.„•zyn. Burgerplicht rekende verfchuldigt te zyn, „ dezelve onder het oog der Reprefentanten des „ Volks te brengen, ten dien einde zich voorna„ mentlyk bepalende tot deze drie voorwerpen, en „ wel in de eerfte plaats tpt de verkeerde maat„ regulen welke by langs het Reytdiep zouden „ plaats hebben, waaromtrent, of fchoon den Re5, monftrant zich verder uitlaat voor het tegens5, woordige te zullen fwygen, echter in het Addres 5, is ter neer gefteld dat dezelve zodanig zyn, dat 5, het wel geleek als of het Hunfingo en het Wes), terquartier ene geftadige Oorlog'tegen elkander ,5 voeren, en de Hoofden als Batteryen tegen el„ kander overleggen, om den een den ander een „ bres in de Oever te fchieten, om op die wyze „ voor Provinciegeld de Quelders te doen aan„ groeyen; In de twede plaats tot den voet of „ wyze op welke het onderhoud der. Provincie „ Dyken langs de Eems thans word gepraélifeert • m waar omtrent deze aanmerkinge doet voorkopt me»-> dat, daar het ene bekende zaak was dat ï? bet grootfte gedeelte der Dyken aldaar aan parn ticulieren toebehoorde, en deze de derde Post of Paal of Vlint moeften betaalen van alles wit ■>, aan de Dykvoet gemaakt moefte worden, exempt » de reparatien, gelyk. het Vergorden, verfchooren 9 of het bekleden met a a 3 duims Poften, het 5, repareren van het Vlintwerk of de uitftekende p Hoofden, het welk alleen ten laste van de Pro„ vincie bleef; zulks echter door de beftierin» 5, welke daar omtrent thans plaats had geheel en « al kragteloos wierd gemaakt, als wordende nu v het eene Jaar uitbefteed het leggen van rode » Steen en het andere het beleggen met Vlinten, ïj» ?o dat langs dien weg het altyd blyvende onder 1, de benaminge van reparatien, de koften van on.*■> derhoud dus ook altyd bleven ten laste van de m Provincie alleen, en alzo eenige particulieren -?j die het mogelyk beter konden betalen dan an05 „ de-

Sluiten