is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -59 )

Gelezen zynde het Request van Sitnon Corneliu woonachtig in Schilligeham te Winfum, daar by voordragende hoe in den nagt tusichen den 18 en 19 dezer Maand zyn Boerenfchure en Middelhuis met 19 ftuks Rundvee, 3 Kalveren, 6 Paarden, 1 oude en 4 jonge Swynen , 7 oude Schapen en 17" Lammeren, met Hooi, Zaad en al het Boeren gereedfchap daarin op het onverwagtst door een geweldige brand heeft verloren, waardoor met zyn Vrouw en zes Kinderen in de uiterfte armoede is gedompelt, en overzulks verzoekende dat aan hem enig Hout tot herbouwinge van een nieuwe Schure en' Middelhuis mogte worden geaccordeert, als mede enigen tyd van de betalinge der zogenaamde Commyfe-Penningen gelibereerd te worden; Is het voorfchreven Request gefteld in handen der Gecommitteerden tot de Finances van de Provincie, op Rapport.

Gelezen zynde het Request. van diverfe Volmagten en Ingezetenen in 't Westerquartier, daarby protefterende nopens de wyze van verhuringen van het Provinciale Tolhek op Strobos, en waarpmtrent als noch zodane voorzieninge verzochten als met de algemene belangens meest overeenkomftig zoude geoordeeld worden; Is het voorfchreven Request gefteld in handen der Gedeputeerde Reprefentanten om daarop te dienen van derzelver berigt en confideratien.

L a LANDS-