Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 151 )

hoeve der Franfche Troupes, nopens het geven van een Dedommagement aan de Burger Cavalleristen dezer Stad; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad zich als nog met het uitgebragte Rapport geconformeerd.

By Relümtie wederom gedelibereerd zynde op de Misfive van de Commisfie belast met de algemene Dire&ie en Organifatie der Gewapende Burgermagt in dit Gewest in dato den 11 Mai laatstleden, waar by verzoeken dat die Commislie door het uitvallen van den Burger Poelman door een ander waardige Burger mogt worden aangevult; Hebben de Reprefentanten van het Volk van de Stad de voorfchreven Misfive als nog gehouden in advis; En hebben de Reprefentanten van het Volk der Ommelanden als, nog by derzelver uitgebragte advis in de Notulen van den 1 Juni jongst geinfereerd , geperfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres nopens het Request van de Volmagten; van de Carfpelen Termunten &c. om bevryd te worden van de Inquartieringe; Hebben de beide Leden als nog by derzelver bevorens uitgebragte advifen geperfifteerd.

By Refumtie wederom gedelibereerd zynde op het Andfes v.m de Gecommitteerden van 't Volk van 't Gorecht, waar by te kennen geven dat volkomen inftemmen met de principes door de Diftricten van den Oldambte benevens 't Hogezand cum annexis by derzelver Requesten betrekkelyk tot het overgegeven Plan van Conftitutie door de Provinciale Commisfie ontworpen, aan den dag gelegt; en overzulks mede infterende dat het zelve den Volke in ieder Diftrtö ter overvveK 4 Sin'

Sluiten