is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Aug. 1795.

dezes Jaars hadde geaddrei* feerd, met verzoek dat aaö Hunl. mogte geworden ef> feét. van 's Landfchaps Refolutie van den 2 1 Novbr. 1793, ten fine om te erlanggen betalinge eener reflante pmenfie, bedragende alnog met dé interesfen en koftén eene Somme van ƒ 7643-15 - 12 wegensin ' denjaare 1783 gedane Le* verantie van Yzer en Bal* last aan dê Admiraliteit Van Vriesland.

Dat daarop by appoinclê* triëfit van den 17 April jongstL was verftaan^ dit gedane verzoek aan de Gecommitteerden dezer Provintie ter Generaliteit te renvoyeeren, met last aan deZelven, om by Vriesland of waar zulks met efrlét Zou kunnen gefchieden, alle mogelyke inftantiën te , doen tot betaaling van de Requeftranten, te gelyk X mee