Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Aug. 179$.

T

.ingekomen en verleezen eene misfive van 't Provintiaal Collegie, houdende deszelfs cönfideratien en advis over 't poinct van _ fcha * vergoeding voor die Ambtenaren, welken door 's Landfchaps Piacaat van den S5 Maart jongstleden op het Huk der Lenen waren benadeeld geworden, en loopende dai advis op dezen zin, dat, betrekkelyk de Provintiale Leenen, alleenlyk in aanmerking kunnende komen den Stadhouder en Leen Grffier met opzicht tot den eerstgenoemden wiens post (leeds zynde gecombineert geweest met het Prafidentfchap van 't Hof, door de hervorming van hetzelve Hof ^lnu was. komen te cesferen, eene fcha vergoeding minder in confideratitie kon komen, terwyl ook de nieuw aangebelde 's Hoves Prsefident, als zonder dit voorig accrochement van Stadhouderfchap der Leenen aangefleld, in geen geval hierop pratende kon maken.

Doch dat ten aanzien van den Leen.Griffier dezer Provintie, dien post een Ambt zynde ad vitam aut ad culpam, en thans bekleed wordende door den Burger R. Tulleken, welke niet kon geacht worden het vertrouwen des Volks te hebben verloren,

zyn:

Sluiten