is toegevoegd aan je favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f Julii 1797,

Nationale Vergadering tot de Buitenlandfche zaken, ter beandwoording van 's Landfchaps Mi sfive vars den 10^ Mav laats leden , gerequireerd hebbende, eene opgave der Leenen , binnen die Gewest, van vreemde Leen-kameren releverende, vermeend hadde gehad, 's Landfchaps Momboir re moeten auctoriferen, om onderzoek te do- n, weike Heerlykheden, waar over 's Landfchaps aangetogene Misfive alleen rouleerde, in dit Gewest, aan buitenlandfche Leen-Isameren leenroerig waMi, ten einde daar door in ftaat g fteld re worden, aan dat verzoek, en 's Landfchaps gemanife|re"He imen ie re voldoen; dm, dat opgermlde Momboir by deszelfs Rapport had geremarqu.'erd, dat met d-1 opgave der voorfchr-ve Heerlykheden, en affch?ffin? van derzelver fervihreit, niet volkom=n aan 's Landfchaps oogmek wierd vol 'aan . rerwvl daar door alleen de Ingezetenen d<*er Heerlykheden van de Leenpligt wierden omflaaen, en de bezi'ters der pap» ticu'iere Leen - goederen van Buitenlandfche Heren of Kameren releverende, met het onereufe van dién bezwaard bleven . flaande overmlks welgemelde Prodnrinal Collegie voor, het doen emareren eener Publicatie, waar by a-m alle Inen Opgezetenen dezer Provintie, welke Leengoederen buiten dit Gemenebest releverende, het zy uit hoofde van'eigendom bezitten, of by abfentie der Eigenaren adminiflreren, word géinjungeerd, om binnen den tyd van veertien dage* *