Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E L Y K II E I D. VR Y II E I D.

DAGVERHAAL der HANDELINGEN van de REPRESENTANTEN des VRIJEN VOLKS van VRIESLAND. No. 20.

Den 21 Mnij 1796, het tweede Jaar der Bataavfche Vrijheid.

Vervolg der ZEö-en-VYFTIGSTE ZITTING.

De Commisfie tot bevorderen van de bemanning Voor 's Lands Vloot, doet rapport van eenige haarer verrichtingen. Is ook daartoe betrekkelijk geleezen eene misfive van het Gerechte van Opfterland. Een Perzoon aldaar wil zig wel engageeren, mits hem het te goede hebbende geld van de Marine worde afbetaald. Gerenvoijeerd aan het Departement der Marine.

Op het geproneerde, of men 9 Perzoonen, welke te Slooten zonder eenig bedrijf leeven uit de giften der weldadigen, niet zoude emploieeren tot's Lands Vloot: is gerefolveerd, zulks voor als nog te houden in deliberatie, tot dat de lijsten der aangenomene Perzoonen zullen zijn ingekomen.

Daarna zijn geleezen twee misfives van het Gerechte van Ylst, van den 2 April 1796: in welke eene word verzogt, dat aan haar de vrijheid mag worden vergund, om als nog de belasting van het ftuivergeld, voor den tijd van b' Jaaren, te blijven heffen, ten voordeele van hunne flads kas, met authorifatie van parate executie op de onwilligen. Welk verzoek is toegeftaan, voor den tijd van 3 jaaren.

De andere inhoudendedat Do.. Meinders aldaar jaarlijks uit de kerke - beurs trekt, een fomma van 100 gis. welke door de revolutie, door de nieuw aangeftelde regenten, als een gifte in de kerke - beurs wierden gefurneerd \ vragende, daar nu dat fonds vernietigd is, op hoedanige wijze.die fomma zullen vinden. Is gerefolveerd het Gerechte, te refcribeeren, dat, Vermits Do. Meinders daarop niet is aangefteld, het Gerechte vrij is, om aan hem die fomma niet langer te hetaalen, als zal goedvinden.

Sluiten