is toegevoegd aan je favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pf. 138: 8. Laarfte lid. 1. Afd.

word vyandig beflreeden.

trouwen jterkte. Moet hy al eens uit de diepten tot God roepen: De rivieren verheffen 0 Heere t de riviere verheffen haar bruisfchen! de riviere verheffen haare aanjlootingen (x). Hy vertrouwt, dat de Heere het nog wel zal maaken, Jehova in de hoogte is geweldiger dan al het bruifchen van groote wateren, dan de geweldige baar en der Zee. Immers Hy dik het rumoer der volken, die op de einden woonen vreezen voor het gezicht zyner tekenen , en op het gehoor van Gods vreezelyke dingen, beeven zy (y). Geen wonder dan, dat onze vertrouwende voorganger zyn hart in den fchoot der, over zyne Kerke waakende,Voorzienigheid

200 De zekere voortzetting

dit Godsvolk zo zeer bedreeden wierd, en zoude worden, vermits de heele magt der duidernisre met geweldige dormrammen uit het tuighuis :ener beëedigde vyandfchap tegen het genadewerk, sonde aanbruizen; hy vind in Jlilheid en in ver-

God zal zyn werk niet laaten varen.

looit: Lry zult ze met laaten varen.

Let men op het oorfpfongelyk taalvermogen en den aart van den hebreëuwichen grondtext, de kracht der uitdrukking (z) doet ons merken op

het

O») Pfalm 93. (j,) pfalm <j5.

(*0 TSJ- Futurum ex Hiphii cum apocope Iittera; n pro nsvi, a run. Proprie «n, Ex origine innuit ftaccidum ts/è, et fucco ae vigore confum'.o, pendulum. Sic occurric

do