Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

GENERAALE ORDRES.

Art. I.

DE Regimente en Corpfen van 't Garnifoen zullen in goede harmonie en eendragt met malkanderen leeven, dog niet alleen onder zig, maar ook met de Burgers en Inwoonders , en zullen zoo wel Officieren , Onderofficieren en Gemeene, malkanderen geven het behoorelyke relpecl: dat Militaire in 't generaal, en in 't byzondere die eene en dezelfde Mogentheid dienen, als Troeppes van den Staat, malkanderen verfchuldigt zyn; en omtrent de Burgers en Inwoonders zig wel wagten van de ?.elve op een onbehoorlyke weyze te behandelen , of haar eenig nadeel toe te brengen.

I 1.

Als een Regiment of Corps inmarcheert om Garnifoen te houden, zal het zelve twee Lytten ingeeven, van den Staat waar in zig het zelve Regiment of Corps bevint op den dag van zyn inrukking ,• voorts moeten alle Maandagen door de Adjudanten van de Regimenten en Corpfen, aan den Ondermajor op de Parade, wanneer dezelve.rapport doen, twee weekelyklche Lylten , waar van het Model zal gegeeven worden, ingegeeven worden, de eene voorden Heer Gouverneur, en de andere voor den Heer Commandeur.

I I 1.

En moet van die ingemarcheerde Regimente ten eerften een Ordonantie Sergeant per Bataillon aan het Gouvernement, en van een Regiment Cavallerie of Dragonders een Ordonnantie ook aan 't Gouvernement gegeven worden, gelyk ook een j>emeene zoo wel van de Regimente Cavallerie, Dragonders, Infanterie, als van de Artillerie, met Geweer en Pattroontas, aan de Hooftwagt op Ordonnantie moet gezonden worden. I V.

Aan de Magiftraat van de Stad moet een Lyft ingegeven worden van de llerkte van het Regiment of Corps, en hoe veel getrouwde by het zelve zig bevinden, om het getal vau de Fournituren daar na te reguleeren.

' V.

De Fournieturen zullen altoos overgenomen worden, zoo als ook de.Ufienciles van iilaakers, Tangen, &c. door den Quartiermeelter van het Regiment of Corps, of door ee;» Officier of Onderofficier, door den Commandant datr toe geeonimandeert, dewelke wel zullen toezien, dat cuu dezelve

gen

Sluiten