is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van den veldtogt der Pruissen, in Holland, in MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 VERDERE MAATREGELEN TE ABKOU EN DORDRECHT.

Berlijn de confirmatie van hunne casfatie af te wachten. Dergelijke voorbeelden klemden; en zo de Provincie van Holland de onheilen van den oorlog fmaakte, moest zij dit zeldzaam den Pruisfen wijten. .

Zeker was het te wenfchen geweest, dat de dorpen, of de floten, of landhui, zen, door den vijand verfterkt, en ftormenderhand door de Pruisfen genomen, van de plundering deezer troupen altoos hadden kunnen vryblijven; maar dit was niet altoos mogelijk; en zo de Pruisfifehe foldaaten in de eerfte hitte zich eens. vergaten, zo hebben zij, zo dra zij eens in hunne quartieren gevestigd waren, de eigendommen geëerbiedigd, op eene manier, die hun oneindig veel eer aandoet ; zij bedorven 'er niets van, befchaarden of moffelden 'er niets van weg De eigenaars der rijke buitenplaatzen bij Amfterdam, die in den haast van de vlucht, al hun goed niet hadden kunnen mede neemen, konden hunne eige oogen pas gelooven, toen zij bij hun wederkomst, 'er alles wedervonden wat zij 'er gelaaten hadden; toen zij hun lijnwaat'er zo bewaard en ongefchonden zagen, als of zij hun huis niet hadden verlaaten.

VERDERE MAATREGELEN TE ABKOU EN TE DORDRECHT,

Offchoon de vijanden zeer talrijk waren in 't Gooi, en de kennis van 't land, in weêrwil der inundatie, de eene of andere poging tegen deeze of geene post der Pruisfen hadt kunnen begunstigen, hebben zij nogthans niets ondernomen. De beftendige aanvallen van den Graaf Lottum en bovenal die van den Generaal Kalkreuth hadden 'er hun den lust toe benomen, 't Was echter te duchten, dat zij in 't vervolg wat meer zouden durven, en alsdan zou de legging van den Graaf Kalkreuth, door haare uitgeftrektheid en weinig volk, zeer gevaarlijk zijri geweest. Om deeze reden verzocht die Generaal den Hertog hem meer voetvolk en gefchut tc zenden, om niet alleen den aanval der Patriotten te kunnen tarten; maar om hen zelve te kunnen aanvallen, en verder 't land in te dringen. Z. H. beval hierop de grenadiers van Diebitsch en den Kapitein Eckenbrecher derwaards met vier haubitzers te marcheeren.

Dc Kapitein Winfingerode was te Dordrecht beezig met 't ontwapenen der inwooners, en 't maaken van een naauwkeurige lijst van 't 'gefchut cn proviant, gevonden in 't arfenaal en in de magazijnen. Volgens deeze lijst,

naar