Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 REIZEN door NOORD-AMERIKA.

fen; het water eensklaps krielende van gefchubde inwooneren ; benden van zee - vogelen , door de lucht gierende, welke met den adem van welriekende bloemen en boomen bezwangerd is; de pragt cn grootschheid van deeze toneelen is indedaad uitmuntende en kan der verbeelding een denkbeeld geeven hoe dc aarde zig bij de fchepping het eerst voor het oog van den mensch vertoonde.

Bij mijne aankomst te Charlestown gong ik Docbor ciialmer bezoeken, een geneesheer van naam in zijn beroep en in zijne openbaare ampten, wicn ik doormijnen waerdigen befchermer was aanbevoolen en bij wien ik mij vervoegen moest om raad cn hulp, om mijne voorgenoomen reizen ter uitvoer te brengen. Deeze Heer ontvong mij met alle vriendlijkheid en behandelde mij bij alle gelegenheden met vriendfchap; door de befcherming, die hij mij veileende, en door de blijken Van achting, met welke hij mij vereerde, wierd ik bekend bij veele braave huisgezinnen niet alleen in Carolina en Georgia^ maar ook in de afgelegen gewesten van Florida.

TWEE-

Sluiten