Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#Sê REIZEN door NOORD-AMERIKA.

afftand met hooge bosfehen omringd. Ik gevoelde, in deeze hooge ftreek eene verandering in de lucht van warm tot koud, en bevond dat de groeijing hier veel ten agteren was in gewasfen van dezelfde foort van het land beneden; bij voorbeeld, toen ik Charleston verliet, had de geele Jasfemijn byna uitgebloeid en hier begonnen de knopjens eerst te zwellen, fchoon fommige reeds in bloem Honden. Ik vervolgde mijnen weg meer dan eene mijl door deeze hooge vlakte tot de kruin van den berg, van waar ik een uitgeftrekt gezigt had, dat mij weswaarts toneelen van verfchillende landfehappen vertoonde, zoo groot en zoo verfcheiden als men misfehien nergens fraaier aan zal treffen.

Het afklimmen van de westlijke zijde van den berg was zeer zagt, gemaklijk en vermaaklijk door grasrijke open bosfehen twee of drie mijlen verre, wanneer mijn weg eensklaps om eenen ftompen hoek van den berg liep en eene mijl of meer eene rotsachtige fteilte afdaalde , dat zeer lastig was, wordende ik gehinderd door hier en daar vcrfpreidde brokken van de bergen , en op andere plaatfen door moerasfige putten, veroorzaakt door modderige wellen, en beekjens, die in glimmerachtige aarde zinken. Sommige van deeze fteile zagte rotsachtige fteiltcn fchijnen aanhoudend tot aarde te kruimelen en in deeze afkruimelende rotfen ontdekte ik aderen of laagen van allerzuiverfte en helder witte aarde (a) met eene zwakke blaauw-

achtige

00 Mica nitida, daar zyn monsters van deze aarde naar Eu geland gebragt, om 'er porcelein of aardewerk van te maaken.

Sluiten