Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNEN-LANDEN van AFRICA. 137

lijk fchouwfpel op. De mannen waren ten uiterften neerflagtig; de vrouwen en kinderen fchreiden bittere traanen , en allen verlieten met leedwezen hunne geboorteflad, om onder vreemdelingen eene fchuilplaats te zoeken.

Den volgenden dag ontving men berigt, dat daysi naar Jarra trok, en dat de troepen der misnoegden de vlugt genomen hadden. Deze maare verfpreidde grooten fchrik door de ftad, en het gefchrei der vrouwen en kinderen; de alom plaatshebbende verwarring, en de fpoed, waarmede elk zich zogt te redden dit een en ander deed den Heer park vermoeden, dat de vijand reeds voor de poorten van Jarra was. Thans oordeelde hij het voorzigtig, op zijne veiligheid bedagt te zijn. Hij klom dus te paard, nam eenen zak koorn mede, en volgde langzaam de ingezetenen, die de ftad verlieten.

Het leed niet lang of men kwam aan den voet van eenen rotsagtigen berg, welks top de Heer park beklom, om de ftad Jarra en haare omliggende ftreeken te befchouwen. Hij zag eene menigte menfchen, die met hun vee I 5 en

Sluiten