is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Leven s-bij zonderheden

ren te zijn. Hij was, om zoo te zeggen , van louter onreinigheid , geilheid, verwijfdheid, onbefchaamde verwaandheid , luiheid , onmaatigheid en grouwzaamheid te zamen gefmeed («)•

Hij bekommerde zich nergens om meer, dan om zijnen lust te boeien; zijne zorgen gingen niet gaeme verder dan op het tegenwoordige Qb). De gewoonten van lasterlijke en ongeregelde tijden maakten hem bijkans raazende, ja alles te haaten , wat flegts deugdzaam en eerbaar genaamd wierd fff). Des nagts deed hij niets dan zuipen en zwelgen, en bij üag fiiep hij; ja men zag hem dikmaals op oen helderen middag nog van den roes, dien hij des nagts gedronken had, op de ftraat tuimelen Qd). Bij al zijne magt was bij de grootfte (laaf te Rome; wijl hij nooit de vrijheid had om te doen , wat zijn eigen geweeten billijk keurde, m.ar hij moest volgen en doen, wat zijne begeertens, losheid, de wijn en geile vrouwen hebben wilden (e).

Nooit vertoonde Antonius zich natuurlijker, dan wanneer hij in een pragtigen, van twee leeuwen getrokken zetel, met de Comediantin C yth e r i a (eene befaamde ligtekooij J onder geleide van allerleie harlequijns en guiten, in 't openbaar langs de ftraaten der ftad reed; dit was, om zoo te fpreeken , zijn Triuroph over alle befcheidenheid en deugd; welke hij gevolglijk bij naat-zwerverijën en brasferijën door het beoetenen van de allei fchandelijkfte ondeugden engrouzaatnheden, geheel onder de voet hielp (f). Daar vulde hij zijne maag met wijn, om des te geweldiger naar bloed te dorften, als de hoofden en handen van eerlijke Vaderlanders het akelig 1'chouwioneel, op zijne tafel, zijn moesten (gj.

Van zulk een mensch, wiens buik en keel de magt en Rijkdom van iwee Vorften (Caesar en Pompejus) niet vervulden, werd, zoo te zeggen, de geheele Republiek verflonden (h). Want de Roomfche heerlijkheid moest eindelijk onder de handen van zulke perfoonen verdwijnen, die J door

(a~) Cicero in PbUippich.

fV) Sallastius in t'ragmcntis tihtoriarum libr. lil. (h) Marcus Annaeus Seneca, /w/srw W/. (d) Cicero in Pbilippicis. (e'" Idem ibidem.

(ƒ) Plutarchus/w Antonio.CiceroPhilippica//. Ig) Lucius Annaeus Seneca, ad Lucullum, Epist. 83* (ƒ;) Mar. Annaeus Seneca, fuaforia VII.