Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59» OVER HET VERSCHILLEND GEVOLG

bijzondere eigenfchappen verliest, noch zich zoodaanig met het bloed vermengt, dat men het niet onderfcheiden kan; en dat de melk (deeze afzondering, die het fchielijkfte en in overvloed van het bloed afgefcheiden wordt) veele eigenfchappen gemeenlijk met vegetabilifche zelfftandigheden bezit. Wat echter haar ander prsefervatief naamlijk „ het in* ,, llokken van ruuwer bevroorene fpijzen " betreft zoo weet ik geene reden van ergens heilzaame werkingen aan te duiden, die daar uit onrftaan kunnen, uitgezonden als van een voedend middel, welk ligt te verduuwen is, daar de kra»t der koude de fubftantien, zagt en week maakt.

Ik kom nu op het naaste gewigtig artikel * naamelijk op de dranken. Her blijkt, dat in alle ongelukkige voorbeelden wijnagtige en Ipiriruoze Liqueurs of dranken, en vermoedelijk in eene aanzienlijke meenigte zijn gebruikt geworden. Dus wordt in een der dagboeken befpeurd, dat aan ieder man van het midden van September af aan, een pintje brandewijn is toegedaan. Schrijvers, die over de fcheurbuik gefchreeven hebben, befchouwen eene portie van deezen d'-ank bijkans eenpaarig als eene nuttige toegifte tot het voedend middel van zulke perfoonen, die aan de oorzaake van deezze ziekte zijn bloot gefield, en hunlieder inzigc en ondervinding verdient waarlijk achting; daar ik echter overtuigd ben , dat de kunst aan het menfchelijk geflapt nooit een fchaadelijker gefchenk gaf dan het uitvinden, vin fpiritueufe dranken te diftelleeren, en dat zij zelden of nooit een noodwendige maar bijna altoos een fchadelijke artikel onder de levensmiddelen van gezonde lieden zijn ; zoo kan ik de bevestiging die deeze meening door de uitkomst van deeze verhaalen verkrijgt, niet anders, dan met een bijzonder genoegen befchouwen.

(Het Vervolg bier na.)

Gedachten over de Eerzucht.

Zoo de Eerzucht ons hart bekooren kan, waar toe dan zoo veel moeite aangewend om haar haatelijk aftefchetzen ? IJdele poogingen,zoo men haar verbannen wil!

Ik zie mijne medemenfehen dagelijks hunne krachten daar aan uitputten. Geliefde drift zoo men u mijn hare ontrukt,

dan

Sluiten