Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedachten over de Eerzucht* 53$

dan werpt men mij in den poel der logge diersheid onherfteK baar neder.

De Eerzucht is het bewijs der menfchelijke grootheid, Ilf zie he ldc-noaênder deugd uit deeze bron, ui; deeze bron alleen, voor dóeijên, en de deugd is 't merk dat wij van onze ver.

heyenheid draagen.

Het is geen deugd, her is geen Eerzucht die roem beedeld. Roem is haare onaffcheidbare gezellin, die zij vreest terwijl zii naar niet als beminnen kan; die minder tot baare daaden doed, dan de Lauwerkrans tot den Held.

Zij is alleen de prikkel die 't verheven wezen der ziele aanzet tot daden,die haar nooit fchaamte verwekken. Oneindige uitzichten, eeuwige verfchiecen doen de Eerzucht op 't tooneel onzes levens tretden.

Zij is in 't hart der menfehen 't kennelijkfte blijk van zijn gelijkenis naar de Godheide 't Grootfte en zichtbaarfte ftufc der wrakken van een verwoest evenbeeld is de Eerzucht.

Ja ik beken het, zij is de bron van ons ongeluk. Ach kwaalijk beftier Je eerzucht zal altijd ons bederven! — Had baar geleider baar den regten weg getveezen, zij was maar alleen noodig geweest om 't pad van geluk te openen. •,

Laat dit zelve ongeluk mij bewijzen, dat de mensch zonder B' zucht niet groot kon zijn. Bij zijn eerfte wording in zijn hart gedrukt, kon zijn grootheid maar alleen vermeerderd worden door nieuwe Eer.

Geen ftap kon hij buiten den regten weg doen, zoo 'f fchitterend licht der Eer hem niet verblind had. Hemel ï Aarde', welke voorwerpen leeverde gij op om een mensch te vervoeren , die niets meer dan God gelijk te zijn tot vergrooting van zijn weezen noodig had ?

Dierbaar overfchor, dat nog in mijn hart woont, rang, roem, grootheid, zijn voorwerpen die gij zoudt kunnen bereiken, maar der zeiver opftaapeling zou vruchtloos trachten u te voldoen.

Kon God gelijk te willen zijn ooit in 'c bereik der Eerzucht

vsd-

Sluiten